image
image
image
image

Oceny oddziaływania na środowisko

Pracownia MYTRE EKOPROJEKTY I ANALIZY przygotowuje oraz przeprowadza w imieniu inwestora procedurę administracyjną:

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOS), zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D.U.2008.199.1227, ze zm.) Tj. m.in.:

  • Prawidłowo kwalifikujemy przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko
  • Sporządzamy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  • Sporządzamy kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP)
  • Sporządzamy wnioski dotyczące zakresu Raportu oddziaływania na środowisko
  • Opracowujemy Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ROS)
  • Opracowujemy Raport oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
  • Wykonujemy specjalistyczne analizy na potrzeby ROS
  • Sporządzamy wszystkie inne wynikłe z procedury dokumenty.